འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

དགེ་རྩ་འདིའི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལས་དོན་སྟངས་འཛིན་རྣམས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡིན།  དགེ་རྩའི་སྲིད་ཇུས་དང་མ་འོངས་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན།  དེ་བཞིན་རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་བཅས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ།  འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་བླངས་ཡིན་པ་ལས་གླ་ཡོད་མིན།

ལས་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མིཿ

དགེ་རྩ་དབུ་འཛུགས་གནང་མཁན་དང་ཚོགས་གཙོ
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ
ཆོས་སྐྱབས་པ་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ།  རྒྱ་གར།
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།   སུད་སི།
འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ།   རྒྱ་གར།

ཚོགས་མི
ཆོས་སྐྱབས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན།   རྒྱ་གར།
སྟག་ལྷ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག རྒྱ་གར།
བསྟན་པ་ཚེ་རིང་།   རྒྱ་གར།

ཚོགས་མི་ཟུར་པ།
བློ་བཟང་སྦྱིན་པ། ༢༠༡༥ – ༢༠༡༨
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། ༢༠༡༦ – ༢༠༢༡

དགེ་རྩའི་ལས་ཁུངས།
དགེ་རྩའི་ལས་ཁུངས་ནི་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཛཱུརིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང།   ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ཞུ་ཕྱོགས་རྣམས་འཐུས་གཙང་གནང་རྒྱུ་དང་།   འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བའི་ལས་གཞི་དང་གསར་གཏོད་ལས་འཆར་རྣམས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་དང་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན།   དགེ་རྩའི་དྲུང་ཆེ་ནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ཡིན།

དྲུང་ཆེ།
སེ་ལྦོ་བསྟན་འཛིན་དམ་ཆོས། སུད་སི།

དགེ་རྩེའི་ངོ་སྤྲོད།
༧གོང་ས་མཆོག
དགེ་རྩ།
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།